Concombres
Tomates
Carottes
Choux-fleurs
Radis
Sauce Tzatziki